Zarząd

Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józef

zaprasza

na Walne Zebranie Członków

które odbędzie się

20 czerwca 2016r. o godz. 19.00

na plebani parafii Św. Józef w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Program Walnego Zebrania Członków PKS Św. Józef:

1 Otwarcie obrad, powitanie zebranych.

2 Wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad.

3 Przyjęcie porządku obrad.

4 Wybór komisji:

    - mandatowo - skrutacyjnej

    - porozumiewawczej uchwał oraz wniosków

5 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za 2016 rok

6 Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu za 2016r - przyjęcie sprawozdania.

7 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8 Przyjęcie uchwał :

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy,

- zatwierdzenie bilansu, sprawozdania finansowego.

9 Podsumowanie XX Dni Papieski.

10Wolne wnioski.

Z poważaniem

Prezes

Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józef

Ewa Frosztęg

 

 

Kalwaria Zebrzydowska., 6 czerwiec 2017 r.,

 

FACEBOOK