Zarząd Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józef

zaprasza

na Walne Zebranie Członków

które odbędzie się

12 marca 2018r. o godz. 19.00

na plebani parafii Św. Józef w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Program Walnego Zebrania Członków PKS Św. Józef:

  1. Otwarcie obrad, powitanie zebranych.
  2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór komisji:

         - mandatowo - skrutacyjnej

         - porozumiewawczej uchwał oraz wniosków

  1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za 2017rok
  2. Sprawozdanie finansowe za 2017r - przyjęcie sprawozdania.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Przyjęcie uchwał :

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2017r,

- zatwierdzenie bilansu, sprawozdania finansowego.

  1. Plany realizacji XXI Dni Papieski.
  2. Wolne wnioski.

Z poważaniem

Prezes

Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józef

Ewa Frosztęg

 

 

Kalwaria Zebrzydowska., 26 luty 2018 r.,

 

FACEBOOK