Zarząd

Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józef

zaprasza

na Walne Zebranie Członków

które odbędzie się

11 października 2018r. o godz. 19.00

na plebani parafii Św. Józef w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

 

Program Walnego Zebrania Członków PKS Św. Józef:

1 Otwarcie obrad, powitanie zebranych.

2 Wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad.

3 Przyjęcie porządku obrad.

4 Wybór komisji:

         - mandatowo - skrutacyjnej

         - porozumiewawczej uchwał oraz wniosków.

5 Wybory uzupełniające na stanowisko wiceprezesa.

6 Informacje dotyczące planów na najbliższy sezon PKS św. Józef.

7 Wolne wnioski.

  1. Prezes

Z poważaniem

Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józef

Ewa Frosztęga

 

 

 

 

Kalwaria Zebrzydowska., 28 wrzesień 2018 r.,

FACEBOOK