Zarząd

Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józef

zaprasza

na Walne Zebranie Członków

które odbędzie się

05 marca 2019r. o godz. 19.00

na plebani parafii Św. Józef w Kalwarii Zebrzydowskiej

Program Walnego Zebrania Członków PKS Św. Józef:

 1Otwarcie obrad, powitanie zebranych.

2Wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad.

3Przyjęcie porządku obrad.

4Wybór komisji:

         - mandatowo - skrutacyjnej

         - porozumiewawczej uchwał oraz wniosków

5Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za 2018rok

6Sprawozdanie finansowe za 2018r - przyjęcie sprawozdania.

7Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8Przyjęcie uchwał :

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2018r,

- zatwierdzenie bilansu, sprawozdania finansowego.

9Zatwierdzenie zmian w statucie.

10Wolne wnioski.

Z poważaniem

Prezes

Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józef

Ewa Frosztęg

 

Kalwaria Zebrzydowska., 19 luty 2019 r.,

FACEBOOK