Parafialny Klub Sportowy Św. Józef pozyskał dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW  2014-2020 na realizacje projektu pt. „Organizacja wydarzeń promujących turystykę i rekreację wśród mieszkańców obszaru LGD”.

 W ramach projektu zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficzny “Moja Mała Ojczyzna”,  na który serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Konkurs odbędzie się w dwóch  kategoriach  kl. IV –VI oraz VII, VIII oraz gimnazjum. Zgłoszenia należy przesyłać do : Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach.

Regulamin Konkursu Fotografii dla Dzieci i Młodzieży

“Moja Mała Ojczyzna”

Przepisy ogólne

 1. 1.Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Moja Mała Ojczyzna” jest Parafialny Klub Sportowy Św. Józef partner Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach.
 2. 2.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 3. 3.Cele przyświecające konkursowi: 
 4. - upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
 5. - propagowanie wśród dzieci i młodzieży twórczej postawy,- propozycja aktywnego spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzie- poszerzenie wiedzy na temat region
 6. - rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i
 7. 4.W konkursie może brać udział każdy uczeń, który zajmuje się fotografią amatorsko. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas 4-6 oraz dla uczniów klas 7-8 i gimnazjum. jej dokumentowania
 8. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 1. przepisy dotyczące prac
 1. 1.Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii w następujących kategoriach tematycznych:

- kultur, krajobraz, historia wokół nas.

 1. 2.. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:

konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;

korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace:

z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;

powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

 1. 3.Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 4 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna praca.
 1. 4.Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
 1. 5.Fotografie należy osobiście dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach. Na pracach prosimy o dopisek: Konkurs Fotograficzny „Moja mała Ojczyzna”.
 1. 6.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 2. 7.Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od 15/20 do 20/30 a także oryginały zdjęć na płycie CD.
 1. 8.Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, klasę, tytuł pracy oraz kategorię wiekową i tematyczną (drukowanymi literami). 
 1. 9.Wraz ze zdjęciami należy dostarczyć podpisaną klauzulę (w załączniku): "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Moja mała Ojczyzna” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).
 1. 10.W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 1. 11.Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
 1. 12.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
 1. 13.Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
 1. Terminarz
 1. 14.Termin nadsyłania prac do 16 maja 2019 roku .
 1. 15.Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 1. 16.Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).
 1. 17.Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 28 maja 2019 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
 1. 18.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 29 maja 2019 roku.
 1. 19.Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach portalu internetowego PKS Św. Józef oraz Szkoły podstawowej w Brodach.
 2. 20.Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się 31 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach.
 1. Nagrody i wyróżnienia
 1. 21.Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane podczas wernisażu Konkursu.
 2. 22.Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe.
 1. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych
 1. 23.Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) podane na stronach portalu internetowego PKS Św. Józef oraz Szkoły podstawowej w Brodach, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.
 1. 24.Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 1. 25.Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2.8. niniejszego regulaminu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja realizowana przez Parafialny Klub Sportowy Św. Józef. Operacja pt.. „Organizacja wydarzeń promujących turystykę i rekreację wśród mieszkańców obszaru LGD” realizowana w ramach operacji innych niż LGD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”.

FACEBOOK