Zarząd Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józef zaprasza

na Walne Zebranie Członków

które odbędzie się 21 czerwca 2019r. o godz. 19.00

na plebani parafii Św. Józef w Kalwarii Zebrzydowskiej

Program Walnego Zebrania Członków PKS Św. Józef:

 

  1. Otwarcie obrad, powitanie zebranych.
  2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór komisji:

          - mandatowo - skrutacyjnej

          - porozumiewawczej uchwał oraz wniosków

  1. Sprawozdanie finansowe za 2018r - przyjęcie  
  2. Przyjęcie uchwał :

- zatwierdzenie  sprawozdania finansowego za 2018r.

  1. Omówienie spraw bieżących.
  2. Wolne wnioski.

 

Z poważaniem

Prezes

Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józef

Ewa Frosztęg

 

 

Kalwaria Zebrzydowska., 7 czerwiec 2019 r.,

 

FACEBOOK