Regulamin Konkursu Filmowego “Piękno naszego terenu”

1.Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt. „Piękno naszego terenu” jest Parafialny Klub Sportowy Św. Józef.

2.Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt: „Organizacja wydarzeń promujących turystykę i rekreację wśród mieszkańców obszaru LGD” realizowanych w ramach operacji innych  niż LGD i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach PROW  2014-2020”.

3.Cele przyświecające konkursowi:

-propozycja aktywnego spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,

-promocja turystyki i rekreacji terenu LGD Gościniec 4 żywiołów,

-rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,

-propagowanie walorów turystycznych, historycznych, kulturowych i przyrodniczych na terenie LGD Gościniec 4 żywiołów.

4.W konkursie mogą brać udział uczniowie kas IV- VIII oraz szkół średnich. 

5.Każdy uczestnik nadsyła film przedstawiający najciekawsze miejsca turystyczne i rekreacyjne na  terenie LGD Gościniec 4 żywiołów.  Film powinien trwać maksymalnie 10 min. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac filmowych. Technika wykonania filmu jest dowolna.

  1. Termin nadsyłania zgłoszeń oraz dostarczenia filmu upływa 7 września 2019 roku .
  1. Zgłoszenie należy przesłać na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Nagrany Film należy złożyć w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00do 16:00. Film powinien być nagrany na  płycie CD lub  Pendrivie, w podpisanej  kopercie: Imię i nazwisko oraz tytuł filmu z dopiskiem Konkurs Filmowy „Piękno naszego terenu”.  Wraz z filmem należy dostarczyć podpisaną klauzulę RODO.

8.Organizator powołuje Jury Konkursu. Jury z pośród nadesłanych prac wybierze 8 najlepszych filmów, które będą przedstawione podczas Plenerowego przeglądu filmów 13 września 2019r.  przy Parafii Św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas Plenerowego przeglądu filmu będą wyłonieni zwycięscy .

9.Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe.

10.W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

11.Filmy nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanego Filmu i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej, a także do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

13.Podczas rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń. Filmy nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

14.Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) podane na stronach portalu internetowego PKS Św. Józef.

15.Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

16.Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2.8. niniejszego regulaminu.

17.Nadesłanie Filmu na Konkurs oznacza akceptację warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja realizowana przez Parafialny Klub Sportowy Św. Józef. Operacja pt.. „Organizacja wydarzeń promujących turystykę i rekreację wśród mieszkańców obszaru LGD” realizowana w ramach operacji innych  niż LGD  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014-2020”.

KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs Filmowy “Piękno naszego terenu”

Imię i nazwisko ........................................................

Imię i nazwisko opiekuna ……………………….......................……..

Nazwa i adres szkoły .....................................................

Telefon kontaktowy …….…………………… e-mail .....................................................................

Tytuł filmu ……….............…………………………

Oświadczam, że jestem autorem pracy, którą zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego dla Dzieci i Młodzieży w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."                                                  

 .................................................…..…......…....…………………….

     podpis uczestnika Konkursu

.………………..………………….……………….…………….……………..……

podpis prawnego opiekuna uczestnika Konkursu

 

 

 

FACEBOOK